POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI u odnosu na korisnike usluga GEC SKALA

Glazbeno-edukacijski centar SKALA je „voditelj obrade“ osobnih podataka u skladu s Općom uredbom (EU) o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N.42/18) ( dalje u tekstu : SKALA). SKALA u okviru svoje odgojno-obrazovne djelatnosti obrađuje osobne podatke korisnika i/ili potencijalnih korisnika usluga programa ( djece, zakonskih zastupnika i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva) koji u smislu Opće uredbe (EU) o zaštiti podataka imaju status ispitanika. U obradi osobnih podataka Vrtić posebnu pažnju posvećuje osiguranju privatnosti i zaštiti njihovih podataka na način da se obrađuju samo oni osobni podaci koji su nužni za svrhu obrade te da isti nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinaca.

Ovom Politikom zaštite privatnosti SKALA ispitanicima pruža informaciju o svrsi i pravnoj osnovi obrade njihovih osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka, razdobljima u kojima će osobni podaci biti pohranjeni, njihovim pravima te kontakt podacima službenika za zaštitu podataka.

Tko smo mi?

GLAZBENO EDUKATIVNI CENTAR SKALA je udruga sa sjedištem u Rijeci, OIB: 15455892865.

 

Odgovorna osoba za zastupanje GEC Skala je Tamara Petkovich, diplomirani muzikolog.

Ostali kontakt podaci:

e-mail: glazbenicentarskala@gmail.com

Svrha obrade osobnih podataka

SKALA osobne podatke djece, zakonskih zastupnika djece i ostalih članova njihovog zajedničkog domaćinstva obrađuju u slijedeće svrhe:

 • Za potrebe provedbe postupka upisa djece rane i predškolske dobi u programe,

 • Za potrebe ostvarivanja prava i obveza korisnika usluga programa,

 • Za potrebe obračuna sudjelovanja roditelja u cijeni programa,

 • Za potrebe statistike

Pravna osnova obrade

Za obradu sobnih podataka u prethodno navedene svrhe nije nužna izričita suglasnost ispitanika. Podnošenjem Zahtjeva za upis djeteta smatra se da je ispitanik dao svoju suglasnost za obradu osobnih podataka.

SKALA će za obradu osobnih podataka tražiti izričitu suglasnost/privolu ispitanika samo u slučajevima kada ne postoji neka druga pravna osnova za obradu osobnih podataka (npr. Za javnu objavu imena i prezimena djeteta, za fotografiranje i snimanje djece, za objavu fotografija, njihovih likovnih radova i izjava na web. stranici i sl.) Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući danu suglasnost/privolu.

U slučaju kada ispitanik ne pruži GEC Skala osobne podatke za koje postoji pravna osnova obrade, SKALA neće moći pozitivno ocijeniti zahtjev za upis ili zahtjev za nastavak korištenja usluga odnosno može doći do raskida ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga.

Primatelji osobnih podataka

SKALA osobne podatke ispitanika otkriva drugim pravnim i fizičkim osobama (primateljima) kada se radi o njegovoj zakonskoj obvezi i/ili legitimnom interesu primatelja te se po toj osnovi osobni podaci dostavljaju osnivaču, nadležnom ministarstvu i prosvjetnoj inspekciji temeljem njihovog zahtjeva.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Osobni podaci ispitanika pohranjuju se i čuvaju sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00 i 65/09), Pravilniku o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine broj 63/04 i 106/07) te aktima udruge.

Prava ispitanika

SKALA poštuje prava ispitanika koja se sastoje u slijedećem:

 • Pravo na informiranost (ispitanik ima pravo primati jasne, transparentna i lako razumljive informacije o tome kako se obrađuju njegovi osobni podaci),

 • Pravo pristupa (ispitanik ima pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje je učinio dostupnim),

 • Pravo na ispravak (ispitanik ima pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni),

 • Pravo na brisanje / pravo na zaborav (ispitanik u određenim slučajevima ima pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka s tima da se ne radi o apsolutnom pravu jer SKALA može imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje osobnih podataka),

 • Pravo na prigovor (prigovor se može podnijeti izravno GEC SKALA preko službenika za zaštitu osobnih podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka),

 • Pravo na povlačenje suglasnosti/privole na obradu osobnih podataka temeljenu da danoj suglasnosti/privoli, u bilo kojem trenutku,

 • Pravo na prenosivost podataka (ispitanik ima pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz baze GEC SKALA u drugu bazo podataka, ali samo pod uvjetom da se radi o podacima koji se obrađuju temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem),

 • Pravo ograničenja (ispitanik ima pravo zatražiti ograničenje obrade podataka).

Izvori podataka

SKALA osobne podatke prikuplja izravno od ispitanika odnosno zakonskih zastupnika djece, javnih registara te trećih osoba.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

Svi ispitanici koji imaju pitanja ili nedoumice o tome kako se postupa s njihovim osobnim podacima i kako ih se upotrebljava ili bi htjeli ostvariti prethodno navedena prava, mogu se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka u GEC SKALA putem mail adrese: glazbenicentarskala@gmail.com